ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Kaly

Dnové kaly

V důsledku sedimentace organických a minerálních suspenzí pocházejících z erozí a také složek srážejících se z vody nebo přinesených společně s povrchovým splavem vznikají sedimenty na dně jezer, řek, říčních kanálů a přehradních nádrží.

Kaly nashromážděné na dně nádrže obsahují značnou část sloučenin znečišťujících vodní prostředí. Proto je jedním z nebytných úkonů směřujících k očištění vodní nádrže odstranění dnových kalů.

Během přečerpávání hydratovaného kalu v technologii syntetických vaků SoilTain® se dávkuje příslušné množství polyelektrolytu v závislosti na měření velikosti průtoku a obsahu suché hmoty kalu materiálu. Výsledkem používání polyelektrolytu je vázání pevných částic do větších shluků, což vede ke změně struktury kalů a výraznému zlepšení jejich filtračních vlastností. Díky tomu voda oddělená od pevné frakce výrazně efektivněji odtéká přes plášť kontejneru.

V případě projektů spojených s odvodňováním vytěžených dnových kalů se používá paralelní naplnění několika vaků pro zajištění efektivního průběhu realizace. Syntetické vaky mohou být umístěny v lehké terénní prohlubni vyložené těsnící fólií.

Po skončení procesu odvodňování dnových kalů a jejich konečném vysušení dochází k výrazné redukci materiálu. Takto vysušený materiál může být získán rozříznutím syntetického rukávu a následně převezen na cílové místo uložení. Existuje také možnost po ukončení projektu vaky zasypat. Území se může znovu zazelenat nebo být využito pro jiné účely.

Používání řešení nabízeného naší firmou vede k usnadnění a urychlení stavebních prací a zároveň ke zlepšení ekonomických podmínek.

Těžba kalů probíhá s minimálním množstvím těžké techniky. Je pozorována značná redukce hydratace dnových kalů, které lze následně přepravovat bez nutnosti používat nákladní automobily typu vana.

Další předností, kterou je zde třeba zmínit, je skutečnost, že čerpané kaly se přesouvají potrubím přímo do syntetického vaku, kde jsou vysoušeny. Nemají tedy přímý kontakt s atmosférou, což znamená podstatnou redukci koncentrace nečistot v ovzduší, pokud se takové vyskytují a s tím související minimalizaci intenzity nepříjemného zápachu.

Řeky a kanály

Technologie odvodňování pomocí vaků SoilTain® umožňuje odvodňování dnových kalů v syntetických kontejnerech s pomocí plovoucího bagru nebo rypadla s velmi vysokou výkonností.

Více informací »

Chovné rybníky

Všeobecným problémem při chovu ryb je dosti pravidelně a ve velkém množství vznikající dnový kal. V kalech kumulované nečistoty představují hojné nebezpečí pro chov ryb, když způsobují: změnu průtokového režimu v rybničních objektech

Více informací »

Jezera, přehrady

Technologie syntetických vaků SoilTain® umožňuje těžbu usazených sedimentů ze dna bez vypouštění vody z nádrže a s tím spojenou nesrovnatelně menší degradaci vodního ekosystému.

Více informací »

Mořské přístavy

Vážným problémem jsou dnové mořské kaly usazující se na dně přístavů, do značné míry znečištěné celou řadou ropných derivátů unikajících z připlouvajících lodí.

Více informací »

Ostatní

Elektrárny

V elektrárnách vznikající kaly mohou být úspěšně odvodňovány pomocí technologie SoilTain®. Po ukončení odvodňování je dosaženo výrazné redukce hydratace s vysokým obsahem suché hmoty kalu (s. h. k.).

Více informací »

Čistíčky odpadních vod

Představenou technologii lze úspěšně využít k odvodňování kalů zůstávajících po procesu čištění kalů. Čím dál větší potřeby spojené s využíváním kanalizačních kalů vedou k jejich co nejnižší hydrataci.

Více informací »

Doly

Černouhelné, hnědouhelné doly nebo rudné doly během těžních prací vytvářejí vysoce hydratovaný flotační odpad. Pro hydratovanou formu sedimentu před jeho vysušením jsou potřeba velkoobjemové skladovací nádrže.

Více informací »

Remediace půdy

Během provádění prací spojených s remediací půdy, tedy činností, která má za cíl odstranit nebo snížit množství nečistot, se používají metody odebírající znečištěnou vodu z půdy, aby ji očistily v pozemní instalaci.

Více informací »
Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.