ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Technologie syntetických vaků SoilTain®

Technologie, které se věnujeme a nabízíme ji, je efektivní odvodňování všeho druhu kalů pomocí syntetických vaků SoilTain® (Obr. 1). Tato metoda se osvědčila při odvodňování kanalizačních kalů, dnových kalů vodních nádrží, mořských kalů nebo povýrobních kalů různého druhu.

Technologie spočívá v čerpání hydratovaných kalů pro danou realizaci vhodným čerpadlem, dále směřováním výrobku pomocí procesu flokulace do syntetických vaků, kde dochází k odvodnění. Po ukončeném procesu odvodňování mohou být kaly odstraněny z pláště vaku.

Technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®.

Obr. 1 Technologie odvodňování v syntetických vacích SoilTain®.

Velice důležitou součástí technologie odvodňování kalů v syntetických vacích SoilTain® je dávkování polyelektrolytů (flokulantů) do hydratovaného kalu.

Působení polyelektrolytů umožňuje jednoduše se zbavit nadbytečné vody z kalu. Použití látek tohoto typu agregujících částečky kalu (proces flokulace) je nezbytné pro správné a efektivní provedení odvodňování kalů.

Na fotografii 1 je představeno porovnání kalů před (fotografie 1 – nádoba vlevo) a po procesu flokulace, tedy po přidání polyelektrolytu (fotografie 1 – nádoba vpravo).

Fotografie 1. Prezentace vzorků toho samého materiálu před a po procesu flokulace

S ohledem na široké využití polyelektrolytů během aktivit prováděných na různých vodních nádržích se s ohledem na životní prostředí provedla celá řada ekotoxikologických testů těchto látek. Použití polyelektrolytů je právně regulováno nařízením EU 1272/2008, v němž jsou flokulanty klasifikovány jako látky, které neohrožují lidské zdraví a životní prostředí, a směrnicí 1999/45/ES, která neklasifikuje polyelektrolyty jako nebezpečné. Každá z kondicionačních látek disponuje bezpečnostním listem, který obsahuje informace týkající se široce provedených ekotoxikologických zkoušek na jednotlivých živých organismech, potvrzujících, že látka není toxická.

Roztok polyelektrolytů je dávkován do materiálu automaticky dávkovacím čerpadlem, v závislosti na parametrech průtoku a obsahu suché hmoty kalu. Kontrolně-měřící přístroje zajišťují plnou automatizaci celého procesu a s tím spojeného dávkování přesně takové dávky polyelektrolytu, jako je vyžadována. Díky tomu se polyektrolyt váže s částicemi sedimentu, které se nedostávají do odtoku vytékajícího ze syntetického vaku.

Ne bez důvodu na trhu existuje velká pestrost a výběr polyelektrolytů. Každý kal je jiný. Proto je v procesu zrychlené sedimentace jedním z nejpodstatnějších kroků to, aby byla před daným projektem správně vybrány agregační látky a typ rukávu SoilTain®. Nezbytné je přizpůsobení těchto prvků zaručujících efektivní, rychlé a ekonomické odvodnění kalu.

Cílový proces odvodňování začíná naplněním vaku refulátem před dostupné vstupní komínky. Cílový proces odvodňování začíná naplněním vaku refulátem před dostupné vstupní komínky. Syntetický rukáv se naplní na předem vypočtenou maximální výšku, následně se čeká na redukci objemu Obr. 2. Syntetický plášť se několikrát doplňuje dalšími vsádkami refulátu až do maximálního využití jeho objemu. Během koncové fáze probíhá poslední proces konsolidace materiálu a jeho cílového vysušení. Další fáze procesu představuje obrázek 3.

Vzorové schéma implementace
Obr. 2 Vzorové schéma implementace
Schématický průběh odvodňování kalů v nádobách
Obr. 3 Schématický průběh odvodňování kalů v nádobách

Vaky se vyrábějí ze speciálních geosyntetických materiálů, nejčastěji jde o polyesterové nebo polypropylenové geotextilie. Speciálně sešité textilie tvoří syntetický rukáv, který má vstupní komíny pro přívod hydratovaného kalu. Samotný vak může mít délku až 65 m a objem cca 1500 m3. V závislosti na realizaci nebo formování terénu se pokládají vedle sebe nebo patrově. Díky správnému výběru technických parametrů materiálu (velikost pórů, odolnost apod.) vak umožňuje efektivní odvádění vody ven a zároveň zadržuje kalový materiál uvnitř konstrukce.

Po ukončení odvodňování kalu v syntetických vacích je dosaženo výrazné redukce objemu kalu. Suchý kal se nejčastěji dostává ven rozříznutím syntetického rukávu. Následně se převáží na cílové místo uložení nebo likvidace. Odvodněný kal může také zůstat na k tomu správně uzpůsobeném a profilovaném území a být během koncové fáze zasypán.

Výhody technologie SoilTain®

Přečtěte si více o výhodách této technologie

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.