ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Nabídka

V naší nabídce najdete:

Zkoušky

 • batymetrické zkoušky;
 • odběr vzorků kalů z určené lokality;
 • laboratorní testy zrnitosti – sítová analýza a areometrická analýza;
 • laboratorní testy směřující k přizpůsobení vhodného typu polyelektrolytu společně se stanovením koncentrace a dávky pro zajištění efektivního odvodňování kalu;
 • laboratorní testy směřující k výběru vhodného materiálu syntetického vaku společně se stanovením rozměrů pórů pláště pro zajištění efektivního odvodňování kalu;
 • laboratorní testy k určení hydratace usazeného kalu;
 • laboratorní testy k určení vlhkosti a redukci odvodněného kalu technologií odvodňování v syntetických vacích SoilTain®;
 • test hydratovaného kalu v akreditované laboratoři a odtokové vody po provedených zkouškách odvodnění za účelem provedení stanovení určitých sloučenin (např. chrom, zinek, kadmium, měď, nik, rtuť, olovo, arzén, suma PAU, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-c, d)pyren, dibenzo(a,h)antracen , benzo(g,h,i)perylen, chrysen, fluoranthen, antracen, naftalen, acenaftalen, fluoren, fenantren, pyren, suma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180, index minerálních olejů, celkový organický uhlík, celkový fosfor, fosforečnany, celkový dusík, amonný dusík, dusík stanovený Kjeldahlovou metodou, dusičnanový dusík, dusitanový dusík, celkové nerozpuštěné látky, BSK5, CHSK5, manganistanový index, měrná vodivost, rozpuštěné látky, sírany, chloridy, vápník, hořčík, celková tvrdost, reakce obecná alkalita, tributylcín, akrylamid);
 • sestavení zprávy z provedených laboratorních testů;

Více o geotechnických a hydrotechnických zkouškách na webu: https://inora.tech/laboratory.html

Projekty a konzultace

 • výpočet technických parametrů syntetických vaků SoilTain®
 • zpracování technologických projektů;
 • rozpočty a specifikace;
 • podpora během každé fáze investice;

Zhotovitelstvi:

 • provedení zkoušek hloubky vodních toků a nádrží;
 • stavba, zajištění a utěsnění refulačního pole, na němž se mají ocitnout syntetické vaky SoilTain®;
 • komplexní obsluha realizace odvodňování kalů:
  • dodávání jednotlivých složek na staveniště: stanice dávkování polyelektrolytu společně s kontrolními a měřícími přístroji, polyelektrolytu, instalace potrubí, syntetických vaků SoilTain®;
  • montáž potrubí, připojení instalace k systému potrubí zadavatele za účelem odběru hydratovaného kalu z plovoucího bagru/čerpadla;
  • obsluha stanice dávkování polyelektrolytu společně s kontrolními a měřícími přístroji během průběhu procesu: dozor nad kontinuitou dávkování polyelektrolytu, doplňování prostředku, průběžná kontrola pracovních parametrů, vody, apod.;
  • průběžná obsluha instalace potrubí přivádějícího hydratovaný kal do syntetických vaků společně s obsluhou syntetických vaků SoilTain® odvodňujících kal na refulačním poli;

Chcete získat více informací?

Neváhejte nás kontaktovat

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.